• Enrolled students: No students enrolled in this course yet

     ด้วยมาตรฐานความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้เช่าและจัดจำหน่ายเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ หลากหลายรุ่น ภายใต้แบรนด์ “STEWARD” ซึ่งล้วนเป็นสินค้ามาตรฐานสูงนำเข้าจากประเทศผู้ผลิต เยอรมนี สเปน และตุรกี รวมไปถึงจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัวแบบครบวงจร ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จากบริษัทพีรพัฒน์ฯ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา(อย.) รวมทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆอันเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยในกระบวนการล้างภาชนะ บริษัทฯ ให้บริการเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติหลากหลายรุ่น
     หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับสินค้าเครื่องล้างจานของบริษัทฯ รวมถึงวิธีการใช้งานเครื่องล้างจาน และการบำรุงรักษาเครื่องล้านจานประจำวัน เพื่อผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน หรือสาธิตให้บุคคลทั่วไปได้


  • Enrolled students: 18

รายละเอียดหลักสูตร การจัดการสิ่งปฎิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

หลักการและเหตุผล

     บริษัทมีสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและจากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในการนำออกจากบริษัท ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  จึงจำเป็นที่พนักงานจะต้องเข้าใจว่า ในแผนกของตัวเองมีสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง   คัดแยกอย่างไร และต้องจัดการอย่างไร เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วัตถุประสงค์

1. แผนกที่อยู่ในขอบข่ายต้องจัดทำระบบ ISO9001 และ ISO 14001 รู้และเข้าใจว่าในบริษัทมี สิ่งปฎิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอะไรบ้าง แบ่งออกเป็นกี่ประเภท และมีขั้นตอนการจัดการอย่างไร

2. เพื่อให้พนักงานคัดแยกขยะและทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

3. เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะปะปนกัน  และป้องกันการเก็บขยะอันตรายไว้นอกโรงเก็บขยะอันตรายและกากอุตสาหกรรม    เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 14001 และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าสัมมนา

หัวหน้าแผนกหรือตัวแทนแผนกที่อยู่ในขอบข่ายต้องจัดทำระบบ ISO9001 และ ISO 14001

วิธีการสัมมนา

อบรมออนไลน์ โดยศึกษาจากเอกสาร และสอบวัดผล

หัวข้อการสัมมนา

1. คำจำกัดความของสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว และขยะแต่ละประเภท

2. การจัดการขยะทั่วไป

3. ข้อควรจำในการทิ้งขยะทั่วไป

4. การจัดการขยะอุตสาหกรรม

5.ขั้นตอนการทิ้งขยะอันตรายที่ขายไม่ได้  ต้องส่งไปบำบัดภายนอกบริษัท 

6. ข้อควรจำในการทิ้งขยะอันตรายที่ขายไม่ได้ ต้องส่งไปบำบัดภายนอกบริษัท

7. ข้อควรจำในการทิ้งขยะอันตรายที่ขายได้


ประโยชน์ที่ได้รับ
1. แผนกที่อยู่ในขอบข่ายต้องจัดทำระบบ ISO9001 และ ISO 14001  รู้และเข้าใจว่าในบริษัทมี สิ่งปฎิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อะไรบ้าง   คัดแยกขยะและทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. บริษัทผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบ ISO9001 และ ISO 14001  ในปี 2020
  • Enrolled students: 181

สวัสดีผู้เข้าอบรมเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีทุกท่าน 

สารเคมีบางชนิดจัดเป็นวัตถุอันตราย กล่าวคือ สาร สิ่งของหรือวัสดุใดๆก็ตามที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของคน สัตว์ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม นั่นหมายความว่า คำว่าวัตถุอันตราย ไม่ได้จำกัดแค่ คน หรือสัตว์ เท่านั้น แต่รวมถึง ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมี

สำหรับหัวข้อในการอบรมมี 6 หัวข้อดังนี้

1.เรื่องการจำแนกสารอันตราย

2.สัญลักษณ์แสดงความอันตรายในระบบต่างๆ

3.การจำแนกสารอันตรายของโรงงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

4.การจัดกลุ่มสารเคมีที่ เข้ากันได้ และไม่ได้

5.การอ่าน SDS หรือชื่อเต็มๆว่า Safety data sheet ภาษาไทยคือเอกสารความปลอดภัย

6.การรู้เท่าทันสารเคมีอันตราย


  • Enrolled students: 120