หลักสูตร ผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดด้านพื้นผิด Room Care

มีรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดด้านพื้นผิวประเภทต่างๆ ซึ่งพื้นผิวแต่ละประเภทจะได้รับการดูแลทำความสะอาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้งาน

ทั้งนี้  สำหรับผู้ที่ได้รับการอบรมจะมีความรู้ในด้านของเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำ หรือนำเสนอให้กับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลสนับสนุนเพื่อส่งผลให้เกิดการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสร้างทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรทำความสะอาดพื้น แบรนด์ Nilco ต่อความจำเป็นของลูกค้า และสามารถเลือกเครื่องจักร ให้เหมาะสมกับพื้นที่และหน้างาน เพื่อเสนอขายเครื่องจักรพร้อมความเข้าใจในการใช้งานเครื่องจักรด้านพื้นแบรนด์ Nilco

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ฝ่ายขาย เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเครื่องจักร 

2. เพื่อนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งสามารถอธิบาย ถึงความจำเป็นของเครื่องจักร และการลงทุนในเครื่องจักของลูกค้า 

3. เพื่อไปประยุกต์ใช้สำหรับการขายสินค้า

  • Enrolled students: 3

วิทยากรโดย  คุณศักดิ์ชัย   ขลังวิชา

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้พนักงานขายมีความรู้และความเข้าใจในตัวสินค้าเครื่องจักรทำความสะอาดพื้น(NSS) สามารถนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้องสามารถปิดการขายได้และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

     1.  เพื่อให้พนักงานขายมีความรู้ ด้านเครื่องทำความสะอาดพื้น(NSS)

     2.  เพื่อให้พนักงานขายสามารถใช้งานเครื่องได้และรู้ถึงจุดเด่นเครื่อง NSS

     3.  เพื่อให้พนักงานขายสามารถนำเสนอสินค้าที่ถูกต้องจนนำไปสู่การปิดการขายได้


  • Enrolled students: 3